ZAŁOŻENIA PROGRAMU

W 2024 roku, realizowana będzie kolejna edycja rządowego programu rozwijania skzolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024.

Wsparcie finansowe w 2024 roku

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2024 roku zostaną objęte:

 1. szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 2. szkoły ponadpodstawowe
 3. szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 4. szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami;
 5. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 6. szkoły, które nie skorzystały z programu w latach 2020-2023.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Wkład własny

Za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy, który zosał przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie;
 • wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK, wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Obowiązujące terminy:

 • do 15 maja – termin złożenia wniosku przez szkołę;
 • do 30 maja – termin złożenia wniosku przez organ prowadzący;
 • do 30 czerwca – kwalifikacja wniosków;
 • do 31 sierpnia – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych.
Scroll to Top